પ્રસંગો /કાર્યક્રમો

- 21 ફેબ્રુઆરી વિશ્વમાતૃભાષાદિન ઊજવણી

- શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ભાષા શિક્ષક સન્માન અને નવતર પ્રયોગ સેમિનાર

- કાર્યવાહકોનું સ્નેહમિલન

- અન્ય સાહિત્યિક ઉત્સવોની ઊજવ