શ્રેષ્ઠ શિક્ષક અને લેખક સન્માન

શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતી વિષયમાં ઉત્તમ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે, ગુજરાતી ભાષાના શિક્ષકો તેમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન કરે તથા પ્રોત્સાહિત થાય, તે હેતુથી માતૃભાષા અભિયાન દ્વારા ગુજરાતી વિષયનું પ્રયોગશીલ અધ્યાપન કરતાં શિક્ષકોનું સન્માન “વિશિષ્ટ શિક્ષક સન્માન” એવૉડ આપી કરવામાં આવે છે. વર્ષ- 2013 થી હાલ સુધીમાં કુલ 29 શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 06 લેખકોનું પણ સન્માન કરવામાં આવેલ છે. આ શિક્ષકોને સાલ, સ્મૃતિચિહ્ન અને રોકડ રકમ ઈનામ રૂપે આપવામાં આવે છે.