સરનામું:

માતૃભાષા અભિયાન, સમુદાય શિક્ષણ ભવન, નવજીવન પ્રેસ રોડ,
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ની બાજુમાં, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪.

ઈ-મેઈલ:

matru.abhiyan@gmail.com


ફોન:

ફોન: (મો) ૯૯૦૯૯૫૯૭૩૯
૦૭૯ - ૪૦૩૦૩૮૭૯

Loading
Your message has been sent. Thank you!