દાન કરવાની વિગતો

 1. ઑનલાઈન

  • બ્રાંચનું નામ :-
  • એકાઉન્ટ નામ:-
  • એકાઉન્ટ નંબર:-
  • IFSC Code:-
  • MICR Code :-
 2. ચેકથી દાન કરવા માટે

  • ચેકથી દાન કરવા માટે માતૃભાષા અભિયાનની તરફેણમાં બનાવેલ ચેક નીચેના સરનામે મોકલવા માટે એડ્રેસ:-
   માતૃભાષા અભિયાન, સમુદાય શિક્ષણ ભવન, નવજીવન પ્રેસ રોડ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ની બાજુમાં, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ- 14
  • માતૃભાષા અભિયાન રજિસ્ટર નંબર -
  • માતૃભાષા અભિયાન પાનકાર્ડ નંબર -
  • નોંધ :- તમારી માહિતી માટે તમામ દાન આવકવેરા અધિનિયમ 1961ની કલમ 80G હેઠળ કરમુક્તિ મેળવવા પાત્ર છે.