ટ્રસ્ટી શ્રી સમકિત શાહ

1. સહ-સંસ્થાપક, ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ (સેરેબ્રલ રૂટ્સ ફાઉન્ડેશન)

2. લોકલ કમિટિ પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ, AIESEC –વિશ્વની સૌથી મોટી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારાચલાવાતી સંસ્થા

3.ટ્ર્સ્ટી - માતૃભાષા અભિયાન

4. સ્થાપક - લિંગ્વાસ્ટિક - ગુજરાતની પ્રથમ ભાષા અને અનુવાદ સેવાઓની કંપની

5. સ્થાપક - કોપ ઇનિશ્યટિવઝ - સીવણ કામ થી બનેલા ઇકો ફ્રેન્ડલી અને નૈતિક ઉત્પાદનો દ્વારા ટકાઉ રોજગાર આપતી સં