ટ્રસ્ટી શ્રી મયંક ઉપાધ્યાય

1. ટ્ર્સ્ટી - ભારતીય સમુદાય શિક્ષણ સંધ

2. ટ્ર્સ્ટી - યુવક વિકાસ ટ્ર્સ્ટ

3. ટ્ર્સ્ટી - માતૃભાષા અભિયાન ટ્ર્સ્ટ