ટ્રસ્ટી શ્રી મંદાબેન પરીખ

1. ટ્ર્સ્ટી - ભારતીય સમુદાય શિક્ષણ સંધ

2. ટ્ર્સ્ટી - યુવક વિકાસ ટ્રસ્ટ

3. ટ્ર્સ્ટી - ભારતીય વસ્તી શિક્ષણ સંઘ

4. ટ્ર્સ્ટી - ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ 5. ટ્ર્સ્ટી - માતુશ્રી ચન્દ્રમતી પ્રતિષ્ઠાન

6. ટ્ર્સ્ટી - સોચ સંસ્થા (Soach NGO)

7. ડાયરેક્ટર - ગ્રામીણ વિકાસ અને સંચાલન સંસ્થા (Rural dev.and Management Institute)

8. ટ્ર્સ્ટી - માતૃભાષા અભિયાન